Medische Psychologie
Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Kinderen en jongeren

Als uw kind in het ziekenhuis onder behandeling is kan de medisch specialist u met hem/haar verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. Op onze afdeling worden  kinderen, jongeren en volwassenen gezien. U kunt uw kind niet zelf aanmelden, maar u kunt uw eventuele wens wel bespreken met uw specialist.


Wat doet de medisch psycholoog?

De psycholoog is gericht op kind en jeugd en doet onderzoek naar de klachten van het kind en in het bijzonder naar de samenhang tussen de (lichamelijke) klachten en het psychisch functioneren van het kind/de jongere. Ook onderzoek naar het gedrag en het functioneren van de hersenen en naar specifieke stoornissen in de ontwikkeling van het kind behoren tot het werkterrein van de psycholoog. Soms is een adviesgesprek over de aard en de oorzaak van de klachten voldoende, maar in andere gevallen wordt een psychologisch onderzoek en/of een psychologische behandeling voorgesteld.


Waarvoor kunt u terecht?

U kunt met uw kind/jongere terecht bij de psycholoog als bij uw kind bijvoorbeeld sprake is van:

 • Problemen in de verwerking van chronische ziekten en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling
 • Angst of spanningsklachten bij lichamelijke ziekten
 • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is, zoals hoofdpijn, buikpijn of slaapproblemen
 • Overmatige angst voor een aanbevolen of noodzakelijke medische ingreep
 • Verwerking van een traumatische ervaring bij een medische ingreep
 • Aandacht- of geheugenklachten door traumatisch hersenletsel


Onze werkwijze?

In een oriënterend gesprek gaat de psycholoog met u als ouders in op de specifieke klachten en/of problemen van uw kind en daarmee samenhangende zaken. De psycholoog stelt ook vragen aan uw kind, uiteraard afhankelijk van de leeftijd.  Zo’n eerste gesprek duurt ongeveer één uur.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar: ingevuld toestemmingsformulier verplicht

Om kinderen jonger dan 16 jaar te mogen uitnodigen, hebben wij schriftelijk toestemming nodig van alle gezaghebbenden. Pas dan kan de afspraak met de kinder- en jeugdpsycholoog gemaakt worden. Dit is een wettelijke verplichting.

 

Neuropsychologisch onderzoek

Na het oriënterend gesprek kan de psycholoog besluiten tot (neuro-)psychologisch onderzoek. Dit is een hulpmiddel om de problematiek van uw kind verder in kaart te brengen. De psychologisch medewerker neemt dan bij uw kind één of meerdere tests af. Sommige tests meten het begripsvermogen, het geheugen of het ruimtelijk inzicht. Andere tests richten zich meer op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De resultaten bespreekt u in een volgend contact met de psycholoog.


Waaruit kan een psychologische behandeling bestaan?

 • Kinderen met een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld diabetes) leren omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling daarvan. Het doel is dan herstel van het psychisch/emotioneel evenwicht.
 • Het kind leren om de factoren die samenhangen met bijvoorbeeld hoofd- of buikpijnklachten op te sporen en te leren hier op een andere manier mee om te gaan.
 • Het aanleren van vaardigheden, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
 • Ouders adviseren en ondersteunen bij de aanpak van de problemen van hun kind.
 • Ouders ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van de chronische ziekte van hun kind.
 • Bij de behandelingen maken we bijvoorbeeld gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie of EMDR. Meer lezen over EMDR.

 

Doorverwijzen

Als een langdurige behandeling of uitgebreider onderzoek nodig is, overlegt de kinder- en jeugdpsycholoog met u en/of uw kind over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld een hulpverlener in de wijk of een door de gemeente waarin u woont gecontracteerde hulpverlener (gezondheidszorgpsycholoog of -instelling) zijn.


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens?

De psychologen en psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. U bent er dus van verzekerd dat met de persoonlijke gegevens van u en uw kind zorgvuldig wordt omgegaan. De verkregen informatie wordt, voor zover deze van belang is voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de verwijzend specialist. Aan andere personen en instellingen kan alleen worden gerapporteerd, nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. U heeft als ouders recht op inzage in uw dossier. Ook uw kind heeft recht op inzage. U kunt inzage aanvragen bij de kinder- en jeugdpsycholoog.


Wat te doen bij klachten?

De Medische psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Heeft u toch klachten? Bespreek deze dan als het kan met de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis. Meer lezen over de klachtenfunctionaris.

 

Kwaliteitsbewaking

De psychologen op onze afdeling zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij zijn gehouden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen. Het adres van het NIP is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Scroll voor meer informatie