Privacy en persoonsgegevens patiënten (privacyverklaring)
Wondzorgconsulentes

Privacy en persoonsgegevens patiënten (privacyverklaring)

De Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg (hierna te noemen ‘VieCuri’), gevestigd aan de Tegelseweg 210, 9512 BL te Venlo, info@viecuri.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41063674) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals hieronder nader beschreven. VieCuri respecteert uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen.


VieCuri verwerkt uw gegevens in overeenstemming met onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en  van toepassing zijnde bepalingen zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG).
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat gegevens over u, uw gezondheidstoestand en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop in VieCuri met uw persoonsgegevens en medische gegevens wordt omgegaan en is van toepassing op alle gegevens die VieCuri van u als patiënt verwerkt in het kader van de zorgverlening en de voor die zorgverlening noodzakelijke bedrijfsvoering.


Het gebruik van persoonsgegevens door VieCuri

VieCuri verwerkt persoonsgegevens van patiënten alleen ten behoeve van de levering van zorg en de bijbehorende administratie. VieCuri verwerkt daarbij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. De persoonsgegevens worden verkregen omdat u persoonsgegevens van uzelf aan VieCuri verstrekt, bijvoorbeeld mondeling of via de website, e-mail, telefoon, app of per post. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals bijvoorbeeld via de basisadministratie, uw huisarts, of een andere zorgverlener in het kader van bijvoorbeeld doorverwijzingen.


Persoonsgegevens

VieCuri verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam, adres en woonplaatsgegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers van u en uw contactpersoon;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • identificatiegegevens zoals Burgerservicenummer (BSN);
 • foto;
 • camerabeelden;
 • financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer;
 • verzekeringsgegevens;
 • medische gegevens zoals gegevens over uw gezondheid en behandeling, uw onderzoek uitslagen, zoals röntgenuitslagen en laboratoriumuitslagen en een overzicht van uw afspraken;
 • gegevens over uw geloofsovertuiging, voor zover relevant voor uw zorgverlening;

 

Doeleinden

VieCuri verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

Goede zorg en hulpverlening
Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden of om u aan uw afspraak te herinneren.
Het aanleggen en bijhouden van een dossier is noodzakelijk om u goede zorg en hulp te bieden. Daarom hebben de zorgverleners die bij de behandeling zijn betrokken – zoals de behandelend arts, de medebehandelaar, de verpleegkundige, de fysiotherapeut – de plicht om uw gegevens vast te leggen in een dossier. Ook mogen uw gegevens worden gebruikt door een eventuele waarnemend arts.


Intercollegiale toetsing en MDO
Het kan voorkomen dat voor overleg over uw medische situatie contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in VieCuri of met een specialist uit een ander ziekenhuis. Ook kan uw medische situatie besproken worden in een overleg met zorgverleners van verschillende specialismen, een zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO). Uw behandelaar deelt uw gegevens tijdens dit MDO alleen als dit noodzakelijk is voor uw behandeling.
Ook kan het zijn dat u doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige. In dergelijke gevallen worden gegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoeksresultaten.


Financiële administratie
Voor een correcte financiële afhandeling van uw behandeling wordt een beperkt aantal gegevens uit uw dossier gebruikt. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

 

Registratie van klachten, incidenten en calamiteiten
Voor de registratie en behandeling van eventuele klachten, incidenten en calamiteiten kan onder andere gebruik worden gemaakt van gegevens uit uw patiëntendossier.

 

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Uw gegevens kunnen anoniem gebruikt worden voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot u als persoon. Heeft u hier bezwaar tegen? Laat dit ons dan weten. Bekijk hier de verklaring van bezwaar. Als de gegevens wel herleidbaar zijn tot u als persoon, dan wordt uw toestemming gevraagd.

 

Kwaliteitsbewaking, statistiek en verbetering
VieCuri is verplicht gegevens vast te leggen ter verantwoording aan bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om onze eigen zorg(processen) te verbeteren of om vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen. Hoofdregel hierbij is dat uw gegevens anoniem worden verwerkt.

 

Wettelijke verplichtingen
VieCuri is verplicht om gegevens te verzamelen die nodig zijn om wettelijke verplichtingen en zorg gerelateerde taken uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het bewaren van het medisch dossier, het registreren van BSN nummers, het melden van bepaalde infectieziektes en het doorgeven van informatie aan de zorgverzekeraar om te kunnen declareren.

 

Waarborgen veiligheid
Wij maken gebruik van bewakingscamera's om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze zijn met name opgesteld bij in- en uitgangen

 

Andere doelen
Wanneer het ziekenhuis uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

 

Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens mag uitsluitend als voldaan is aan ten minste één van de in de wet genoemde grondslagen waaronder:

 • de (behandel)overeenkomst welke u automatisch sluit met VieCuri en uw behandelaar vanaf uw eerste contact met de zorgverlener;
 • de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen zoals verplichtingen uit de Zorgverzekeringswet (voor declaraties van behandelingen) en het melden van bepaalde infectieziektes op grond van de Wet publieke gezondheid;
 • het gerechtvaardigd belang om gegevens te mogen verwerken zoals:
  - voor de administratie en de bedrijfsvoering van VieCuri;
  - voor de verbetering van de kwaliteitsbewaking van de zorgverlening en andere diensten binnen VieCuri;
 • vitale belangen van uzelf of anderen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er een acuut gevaar dreigt en de patiënt bewusteloos is en daardoor niet in staat is om toestemming te geven;
 • met uw toestemming voor onder andere deelname aan wetenschappelijk onderzoek, het maken van beeldopnames voor opleidingsdoeleinden of voor het beschikbaar stellen van uw gegevens aan andere zorgverleners via een elektronisch uitwisselingssysteem. Wanneer wij om uw toestemming vragen, lichten wij u van te voren in, zodat u een goede afweging bij uw keuze kunt maken. Als wij de verwerking van uw gegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

 

Verplicht verstrekken van persoonsgegevens

Voor een goede zorgverlening is het noodzakelijk dat VieCuri uw persoonsgegevens verwerkt. Indien u dit niet wilt, kunnen wij u helaas niet behandelen.

 

Verstrekking aan derden

Alle medewerkers van VieCuri hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw zorgverleners aan anderen geen gegevens over u mogen verstrekken, als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook indien de ander bijvoorbeeld familie van u is. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen:

 • als dit noodzakelijk is voor uw behandeling wisselt VieCuri gegevens uit met andere zorgverleners, zoals medisch specialisten en uw huisarts;
 • als er gegevens worden opgevraagd door een wettelijk vertegenwoordiger die door de rechter is aangewezen zoals bijvoorbeeld een mentor;
 • wanneer u iemand schriftelijk heeft gemachtigd om gegevens op te vragen of in te zien zoals een partner, familielid of een advocaat;
 • op grond van een wettelijk voorschrift, zoals de plicht om bepaalde infectieziektes te melden, de plicht om een verklaring van overlijden af te geven of om gegevens door te geven aan de zorgverzekeraar om geleverde zorg te financieren;
 • wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig nadeel of gevaar voor uw gezondheid of die van een derde;
 • in het kader van wetenschappelijk onderzoek en statistiek kan VieCuri uw gegevens delen met derden. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer u hier, in geval van geanonimiseerde gegevens, geen bezwaar tegen heeft gemaakt;
 • Voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening. Soms kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met organisaties of personen die voor ons werkzaamheden verrichten of waar we mee samenwerken, zoals de ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening of ingeschakelde ZZP’ers. Deze organisaties of personen hebben wij zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

VieCuri heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden verwerkt op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe leveranciers van medische apparatuur, daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Bewaartermijn medische gegevens
VieCuri zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn genoemd of wettelijk is toegestaan. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Het kan voorkomen dat uw arts om goede zorg te kunnen bieden de gegevens langer dan twintig jaar moet bewaren. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt met uw arts afspraken maken. Medische gegevens van minderjarigen worden in ieder geval bewaard tot het 39e levensjaar.


Bewaartermijn financiële gegevens
Financiële gegevens ten behoeve van de behandeling worden zeven jaar bewaard.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Het ziekenhuis en uw zorgverlener(s) zorgen ervoor dat uw gegevens veilig digitaal worden opgeslagen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen zorgverleners die rechtstreeks bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken en medewerkers die hen ondersteunen, hebben recht op toegang tot uw gegevens. Voor de beveiliging van onze systemen houdt VieCuri zich aan de gangbare beveiligingsstandaarden in de zorg zoals de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 75 13.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal privacyrechten waar u zich op kunt beroepen:

 

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien of hiervan een afschrift te ontvangen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als u door inzage een gevaar voor uzelf of anderen zal vormen, mag inzage worden geweigerd. De arts mag wel bepaalde delen in het medisch dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen. Daarnaast kunt u via het patiëntenportaal MijnVieCuri in een beveiligde omgeving gedeeltes van uw medisch dossier in ons ziekenhuis inzien. U kunt online onder andere uw laboratorium- en radiologie-uitslagen, medicatie overzicht en afsprakenhistorie inzien en u ziet de specialistenbrieven die door VieCuri zijn verzonden naar andere zorgverleners.

 

Recht op rectificatie (correctie) en aanvulling
Als de gegevens die wij over u verwerken niet kloppen, kunt u dit melden aan uw arts. Uw algemene persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens etc.) worden dan gecorrigeerd of aangevuld. Een arts is niet verplicht om de inhoud van uw medisch dossier te wijzigen omdat u het bijvoorbeeld niet eens bent met een diagnose. Wel kunt u in een verklaring uw eigen visie op de behandeling opschrijven en toe laten voegen aan uw dossier.

 

Recht op vergetelheid
In een aantal gevallen heeft u het recht om gegevens te laten wissen. Aan dit verzoek hoeft niet te worden voldaan als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, bijvoorbeeld bij erfelijke ziektes, of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken, wanneer u van mening bent dat gegevens onjuist zijn of niet van toepassing zijn voor de doeleinden waarvoor VieCuri de gegevens zou moeten gebruiken.


Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft in een aantal gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken. Dit geldt voor gegevens die we van u gebruiken op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang of uitoefening van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

 

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan VieCuri heeft verstrekt zelf in een leesbaar formaat te ontvangen of over te laten dragen aan bijvoorbeeld een andere zorgverlener. Dit geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt of gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat.

 

VieCuri zal uw vragen en verzoeken binnen een maand kosteloos beantwoorden of uitvoeren. Mocht de beantwoording of uitvoering meer tijd kosten, dan wordt u hierover binnen een maand geïnformeerd. Ook als VieCuri niet aan uw verzoek tegemoet kan komen, wordt duidelijk aangegeven waarom niet. Het kan namelijk voorkomen dat VieCuri de gegevens bijvoorbeeld vanuit een wettelijke verplichting moet blijven bewaren.

 

Uw verzoek om inzage in uw dossier, een afschrift van uw dossier of vernietiging kunt u kenbaar maken via een aanvraagformulier verkrijgbaar op https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/uw-medisch-dossier/ of aanvragen via onderstaand adres of telefoonnummer:

 

VieCuri Medisch Centrum
Ter attentie van Centraal Medisch Archivering
Postbus 520, 5800 AM Venray
Telefoon: 077 320 64 37

 

Vragen en klachten

Als u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VieCuri is het verstandig dit eerst met uw zorgverlener te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand of is informatie verkeerd begrepen. Uw zorgverlener kan samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er met uw zorgverlener niet uit dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/tevreden-ontevreden/klachtenfunctionarissen/.

 

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De functionaris is bereikbaar per e-mail via FG@viecuri.nl.
Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze verklaring is opgezet als basis van de huidige stand van zaken. Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing van deze privacyverklaring. Wij adviseren u regelmatig onze website te raadplegen.

Scroll voor meer informatie