Bezoekers in La Vie (2)

Algemene voorwaarden MijnVieCuri

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van VieCuri Medisch Centrum in Venlo die gelden voor MijnVieCuri. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van MijnVieCuri. Door MijnVieCuri te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

 

VieCuri heeft het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen en om instemming te vragen. VieCuri zal een bericht over de wijziging op de website van VieCuri en MijnVieCuri plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via de website van VieCuri en MijnVieCuri. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in MijnVieCuri aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

 

MijnVieCuri

VieCuri biedt patiënten via MijnVieCuri toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van VieCuri. MijnVieCuri biedt daarnaast de mogelijkheid aan patiënten voorafgaand aan het bezoek aan VieCuri MC vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. MijnVieCuri geeft patiënten ook de mogelijkheid om vervolgafspraken te plannen.

 

De diensten van VieCuri zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van MijnVieCuri kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan VieCuri stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder MijnVieCuri) aan patiënten zonder dat VieCuri in staat is om patiënten daar voorafgaand over te waarschuwen.

 

Privacy

VieCuri behandelt de persoonsgegevens van haar patiënten op MijnVieCuri met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt VieCuri conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het Burgerlijk Wetboek (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en overige geldende wet- en regelgeving.

 

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in onderliggende systemen (zoals het elektronisch patiëntendossier) die via dit patiëntenportaal aan de betreffende patiënt ter beschikking worden gesteld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

MijnVieCuri voldoet aan hoge veiligheidseisen op het gebied van privacybescherming conform de geldende wet- en regelgeving. De inhoud van dit zorgportaal is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden kunnen optreden bij het gebruik van deze website of dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig is. Op geen enkele wijze kan VieCuri aansprakelijkheid aanvaarden jegens wie dan ook.

 

Getoonde en geregistreerde informatie is afkomstig van diverse zorgprofessionals van VieCuri. Mocht u over bepaalde gegevens vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke zorgprofessional bij dit onderwerp.

 

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

1. Toegang tot MijnVieCuri wordt alleen verstrekt aan patiënten vanaf 12 jaar die zijn ingeschreven bij VieCuri met een geverifieerd BSN.

2. Toegang tot MijnVieCuri is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt. Behalve in het geval dat er officiële gemachtigden zijn aangewezen. Zie voor minderjarigen en patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator hieronder.

3A. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot MijnVieCuri als ze zijn ingeschreven als patiënt bij VieCuri op basis van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs) en een BSN.

3B. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot MijnVieCuri wanneer zij beschikken over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en verificatie van het BSN.

4. Patiënten hebben altijd het recht om de toestemming voor de toegang tot MijnVieCuri in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot MijnVieCuri zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt. Wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van VieCuri bewaard.

5. Als binnen VieCuri bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt VieCuri de toegang tot MijnVieCuri voor deze patiënt of diens ouders (bij patiënten onder de 12 jaar of langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar), mentor of curator.

6. VieCuri beëindigt de toegang tot MijnVieCuri alleen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.

7. VieCuri behoudt zich het recht om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door patiënten, ouders van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren of anderen, wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot MijnVieCuri te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten zoals ID, gezagsverklaring etc.

 

Verplichtingen patiënt bij toegang tot MijnVieCuri

8. Patiënten verplichten zich hun DigiD inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënten zijn aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van hun inloggegevens gebruikmaken, met of zonder hun toestemming of wetenschap. Op het gebruik van DigiD zijn de gebruiksvoorwaarden van DigiD van toepassing. Kunt u niet inloggen via DigiD? Of bent u uw inloggegevens kwijt? Op de website van DigiD (www.digid.nl) leest u meer over problemen bij het inloggen met DigiD.

9. Patiënten staan er voor in dat ze bevoegd zijn om MijnVieCuri te gebruiken. Patiënten zijn verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van MijnVieCuri.

10. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via MijnVieCuri, bijvoorbeeld op de eigen computer dan wel het internet. VieCuri is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook zijn patiënten zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënten dienen incidenten waarbij vermoed wordt dat iemand anders toegang heeft via MijnVieCuri tot hun gegevens (dossier) of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden aan VieCuri.

11. Patiënten zijn volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnVieCuri. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Patiënten vrijwaren VieCuri voor aansprakelijkheid in het verband met door hen geleden schade naar aanleiding van de toegang tot MijnVieCuri.

12. Patiënten zijn zich bewust dat de waarde van medische adviezen via e-consult naar zijn aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van de behandelend specialist.

13. Deelname aan MijnVieCuri betekent nadrukkelijk niet dat patiënten toestemming geven tot het gebruik van medische gegevens voor statistische overzichten en/of wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor dient aparte toestemming te worden gevraagd aan de patiënt.

14. Patiënten gebruiken in hun communicatie in MijnVieCuri (bijvoorbeeld bij invullen vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of advies vragen) geen ongepaste taal, onwaarheden of misleidende informatie.

15. Patiënten gebruiken de functionaliteiten in MijnVieCuri in overeenstemming met het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënten voeren geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van MijnVieCuri of VieCuri te omzeilen. Patiënten wissen geen gegevens. Patiënt zullen het gebruik door andere patiënten van MijnVieCuri niet beperken of remmen. Patiënten voeren geen andere acties uit die op enige andere wijze onrechtmatig zijn tegenover VieCuri of een derde.

16. Patiënten zijn zich ervan bewust dat VieCuri op het gebruik van MijnVieCuri toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor de patiënt tot MijnVieCuri.

 

Minderjarigen

17. Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot MijnVieCuri van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal aan de ouder(s) worden gevraagd om te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben.

18. Toegang voor ouders tot MijnVieCuri is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. VieCuri is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.

19. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot MijnVieCuri van hun kind aan VieCuri te melden.

20. Ouders met ouderlijk gezag krijgen pas toegang tot MijnVieCuri van hun kind, wanneer zij beschikken over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en na identificatie in persoon en verificatie van het BSN. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt (het kind) overgelegd te worden.

21. Ouders (met ouderlijk gezag) van wilsonbekwame patiënten die op het moment dat de patiënt voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt in VieCuri in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen toegang tot MijnVieCuri aanvragen. Punt 17 tot en met 20 zijn van overeenkomstige toepassing. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn over de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

22. Zodra patiënt de leeftijd van 12 jaar bereikt, vervalt de toegang van de ouders met gezag tot MijnVieCuri. Zij krijgen hiervan bericht. De patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. De patiënt krijgt daarvan bericht. Indien de patiënt op het moment van het bereiken van de 12-jarige leeftijd wilsonbekwaam is en de verwachting is dat deze wilsonbekwaamheid langdurig is, kunnen ouders de reeds verkregen toegang behouden mits er vóór het bereiken van de 12-jarige leeftijd een verklaring van een arts beschikbaar is over de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt. De toegang van de ouders tot MijnVieCuri wordt dan verlengd totdat de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt.

23. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 16 zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag als zij toegang hebben tot MijnVieCuri.

 

Patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator

24. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen toegang aanvragen tot MijnVieCuri voor de patiënt waarvoor het mentorschap of curatorschap is ingesteld. De mentor of curator krijgt pas toegang wanneer hij beschikt over een DigiD inlogcode met sms-verificatie en na identificatie in persoon en verificatie van het BSN. Tevens dient een geldige legitimatie van de patiënt en een actueel bewijs van het mentorschap of curatorschap overgelegd te kunnen worden.

25. De mentor of curator is verplicht iedere wijziging in het mentorschap of curatorschap die van belang is voor de toegang tot MijnVieCuri aan VieCuri te melden.

26. VieCuri is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan de mentor of curator te vragen het mentorschap of curatorschap aan te tonen en bij gebrek van dit bewijs of in afwachting daarvan de toegang tot MijnVieCuri (tijdelijk) te beëindigen.

27. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 16 zijn onverkort van toepassing op de mentor of curator als hij toegang heeft tot MijnVieCuri.

 

Verplichtingen van VieCuri

28. VieCuri verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnVieCuri voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert VieCuri niet dat MijnVieCuri te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

29. VieCuri verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnVieCuri veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat VieCuri passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.

U kunt zien dat u gebruikt maak van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met: https:// begint in plaats van een http://, bevindt de pagina zich op een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met VieCuri door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw browser, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje in uw browser voor meer informatie.

30. VieCuri spant zich in om informatie op MijnVieCuri zo volledig, juist en accuraat mogelijk aan te bieden.

31. VieCuri biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding van uw computer naar MijnVieCuri. VieCuri verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van MijnVieCuri. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

 

Uitsluitingen

32. VieCuri is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnVieCuri, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

33. MijnVieCuri biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van VieCuri vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. VieCuri heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

 

Copyright

De op MijnVieCuri getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van VieCuri of in licentie bij de opdrachtgever van de webomgeving.

 

Slotbepaling

In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist VieCuri.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen MijnVieCuri, kunt u een e-mail sturen naar klachtenfunctionarissen@viecuri.nl.

 

Daarnaast zijn suggesties en ideeën altijd van harte welkom. U kunt deze doorgeven door een e-mail te sturen naar mijnviecuri@viecuri.nl.

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken