Opname en verblijf
Verpleegafdeling

Opname en verblijf

Waar meldt u zich?

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het Informatiepunt Centrale Plein of rechtstreeks bij de verpleegafdeling. Waar u zich moet melden, staat vermeld in uw opnamebrief.

 

Polsbandje

Op de afdeling krijgt u een polsbandje. Hierop staan uw naam, geboortedatum en afdeling. Wij verzoeken u vriendelijk dit polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis te dragen, vooral in verband met uw eigen veiligheid. Het (medisch) personeel kan zo gemakkelijk verifiëren dat zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Controles

Om zo min mogelijk fouten te maken doen we veel controles. Zo kan het voorkomen dat verschillende medewerkers van afdelingen en poliklinieken u meerdere malen uw naam en geboortedatum vragen. Dit doen we om persoonsverwisseling te voorkomen.

 

Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar zorg blijft mensenwerk. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan u verwacht of als u het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is.

 

Contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek op de afdeling wordt het telefoonnummer van een contactpersoon genoteerd. Als daar aanleiding toe bestaat kan de verpleging of uw specialist contact met hem/haar opnemen. De afdeling verstrekt alleen informatie aan de contactpersoon.  
 

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer u door (tijdelijke of blijvende) verwardheid of om andere redenen niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen doet de wettelijke vertegenwoordiger dat voor u. U kunt ook zelf een vertegenwoordiger schriftelijk machtigen (via een ‘machtigingsverklaring’). Maak dit altijd kenbaar bij uw arts en de verpleegkundige van de afdeling en geef een afschrift/kopie van de machtigingsverklaring.

 

Medicijnen

Tijdens uw opname kan uw specialist in overleg met u nieuwe medicijnen voorschrijven. Neem geen eigen medicijnen in zonder dat uw specialist dit weet. Sommige combinaties van medicijnen kunnen namelijk gevaarlijk zijn.

Scroll voor meer informatie