Contact Revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

(045) 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Venray

routenummer 53

(045) 528 34 70

 

Locatie Medisch Centrum Wieënhof

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray

(045) 528 34 60

Vanaf 1 januari is Revalidatiegeneeskunde overgenomen door Adelante Revalidatiegeneeskunde.

 

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

polivenlo@adelante-zorggroep.nl

 

Locatie Mytylschool Venlo

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

(045) 528 34 40

Revalidatie voor volwassenen

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. De ziekte wordt gekenmerkt door motorische verschijnselen zoals stijfheid, traagheid, beven, evenwichts- en houdingsstoornissen en/of door niet-motorische verschijnselen zoals slaapstoornissen, cognitieve stoornissen depressie en pijn.


Het verloop van de ziekte van Parkinson is bij iedereen anders, de klachten verschillen van persoon tot persoon. De consequenties van de ziekte hebben bovendien grote invloed op uw leven en op dat van uw naasten. De ziekte van Parkinson zelf kan niet worden genezen maar in samenwerking met uw neuroloog en andere hulpverleners kunt u de gevolgen van de ziekte zoveel mogelijk beperken met behulp van de juiste medicatie in combinatie met therapie.


VieCuri biedt een omgeving waar deze aanpak mogelijk is. Er is een gespecialiseerd team en een specifiek op Parkinson gericht screenings- en behandelprogramma.

 

Voor wie is de behandeling bedoeld?

De screening en/of behandeling is bedoeld voor alle patiënten die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme (MSA-PSP).

 

Welke revalidatiebehandeling kunnen wij u aanbieden?

Centrum voor Revalidatie heeft een gespecialiseerd team aangesloten bij ParkinsonNet.

Het doel van het parkinsonteam kan tweeledig zijn:

 

1. Multidisciplinaire parkinsonscreening

Wij bieden een screeningstraject met als doel uw lichamelijk en cognitief functioneren in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de belastbaarheid en de draagkracht van u en van de personen in uw directe omgeving. Zo ontstaat er een totaalbeeld van uw dagelijks handelen binnen de eigen leefomgeving en kunnen wij een passend advies geven ten aanzien van behandelmogelijkheden. Behandeling vindt in principe plaats in de eerste lijn, maar eventueel kan behandeling ook plaatsvinden binnen de revalidatiedagbehandeling.

 

Het screeningsteam bestaat uit de volgende disciplines: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, medisch psycholoog en parkinsonverpleegkundige.

 

Inhoud screening

De screening vindt plaats op één dagdeel. U wordt door alle disciplines één uur gezien. Op het moment dat u een afspraak heeft bij de fysiotherapie zal uw partner een gesprek hebben bij medisch maatschappelijk werk. Door de diverse disciplines worden de volgende onderdelen in kaart gebracht:

 

Fysiotherapie:

 • Bewegingsmogelijkheden armen, benen en romp
 • Evenwicht / opvangreacties in zit, stand en tijdens activiteiten
 • Transfers: opstaan uit stoel / uit bed / omdraaien in bed
 • Looppatroon
 • Conditie
 • Dubbeltaken

 

Ergotherapie:

 • Dagelijkse activiteiten
 • Uitvoering van (keuken)activiteit
 • Woonsituatie
 • Cognitief/ mentaal functioneren

 

Logopedie:

 • Spraakverstaanbaarheid
 • Bewegingsmogelijkheden van gelaat en mond
 • Communicatievaardigheid
 • Speekselbeheersing
 • Slikvaardigheid

 

Medisch Maatschappelijk Werk:

 • de draagkracht van u en uw partner of systeem
 • de omgang met de veranderingen die de ziekte van Parkinson met zich meebrengt
 • de hulpvraag op sociaal-maatschappelijk gebied

 

Voorafgaand aan de screening vindt er een intake plaats.
De screening vindt eenmalig plaats gedurende een dagdeel op de woensdagochtend.
Na het teamoverleg, waar alle teamleden onder leiding van de revalidatiearts bij aanwezig zijn, wordt er door de revalidatiearts aan u een terugkoppeling gegeven.

 

2. Revalidatiedagbehandeling

Er is een behandeltraject mogelijk waarbij u zelf aangeeft wat voor u belangrijk is, waarna deze situaties uit uw omgeving in de therapie zo goed mogelijk worden nagebootst. Het doel van het Parkinson team is u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden en die hulp te bieden die u nodig heeft om uw kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Wij zullen zoveel mogelijk proberen u te voorzien van adviezen, u te informeren over hulpmiddelen en ook samen met u oefenen wat u zelf kunt doen bij verschillende symptomen van Parkinson. Omdat de ziekte van Parkinson ook impact heeft op uw omgeving, wordt uw partner of mantelzorger ook betrokken bij zowel de (intake)gesprekken als de behandeling. Door samen symptomen van de ziekte te kunnen herkennen en hanteren, leert u samen beter met de ziekte om te gaan.

 

De kracht van het team wordt, naast het verstand hebben van zaken, gevonden in de laagdrempeligheid in de samenwerking. De teamleden onderling onderhouden nauwe contacten met elkaar en stemmen middels vaste overleggen af onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Daarnaast zijn de overleglijnen onderling uitermate kort en efficiënt. Verder mag u verwachten dat we snel kunnen inspringen op uw vragen via bijvoorbeeld telefoon of mail.

 

Het behandelteam bestaat uit de volgende disciplines: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog.

 

Revalidatiearts

De revalidatiearts biedt begeleiding op medisch specialistisch gebied en is de coördinator van de revalidatiebehandeling. De revalidatiearts heeft regelmatig een afspraak met u om het verloop van de ziekte te volgen en eventuele nieuwe stappen in de revalidatie met u door te nemen. Als het nodig is heeft hij contact met de huisarts of andere specialisten, zoals de neuroloog.


Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt hij of zij bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. U leert uw mogelijkheden beter kennen en uw zelfvertrouwen groeit. Verder kan de therapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen, het opstaan uit een stoel, in en uit bed komen. U krijgt ook goede voorlichting. Op die manier kunt u ook op langere termijn en zonder uw therapeut actief blijven. Het doel is het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

 

 • Vroege fase
  In de vroege fase heeft u geen of weinig beperkingen. Het voornaamste doel van therapie is: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie.
 • Middenfase
  In deze fase merkt u dat u minder aankunt bij diverse activiteiten. Het is lastiger om uw evenwicht te bewaren en u loopt meer risico om te vallen. Therapie richt zich op het oefenen van bewegingen zoals omrollen in bed en opstaan uit een stoel, de juiste lichaamshouding, reiken en grijpen, evenwicht bewaren en lopen.
 • Late fase
  Bij een klein deel van de Parkinson patiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen of gedeeltelijk in bed moeten blijven. Therapie helpt om belangrijke functies te behouden en doorliggen te voorkomen. De therapeut begeleidt bij oefeningen en adviseert onder meer over de beste lichaamshouding in bed of rolstoel. Ook kan de partner of verzorger bij een therapeut terecht voor bijvoorbeeld een til-instructie.


Ergotherapeut

Het dagelijks handelen bevat alle activiteiten die u met enige regelmaat uitvoert zoals eten, douchen, de krant lezen, tuinieren, werken, voor kinderen zorgen, het uitvoeren van een hobby, klussen, stofzuigen, eropuit gaan. De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

 

De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Denkt mee met u over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw partner of andere naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 

 • De ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft
 • Het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten
 • Het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen
  activiteiten.

 

Samen met de ergotherapeut bekijkt u hoe u uw doelen kunt bereiken.
Voorbeelden uit de praktijk zijn onder andere:

 • Activiteiten op een andere manier uitvoeren
 • Gebruik maken van strategieën die bruikbaar zijn bij de ziekte van Parkinson
 • Nadenken over een andere indeling van de dag zodat u meer tijd heeft voor activiteiten die u belangrijk vindt en een betere balans ervaart tussen rust en inspanning
 • De activiteit anders leren uitvoeren met een aanpassing, een hulpmiddel
  of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij de keuze
  en kan ondersteunen bij het aanvragen van aanpassingen bij gemeente (WMO) en de zorgverzekeraar
 •  Uw naaste adviseren over manieren om u te helpen bij activiteiten, rekening houdend met ergonomische principes

 

Logopedist

De logopedist biedt hulp bij problemen met:

 • Spreken (ademhaling, stemgeving, articulatie, mimiek),
 • Eten en drinken
 • Communicatievaardigheden
 • Speekselbeheersing

 

De ademhaling, stemgeving, articulatie en mimiek zijn belangrijk voor de verstaanbaarheid. De logopedist neemt met u door in welke situaties u slechter te verstaan bent en zij geeft functionele oefeningen en adviezen over hoe de verstaanbaarheid op peil gehouden kan worden. Als het spreken niet meer voldoet wordt gekeken of een communicatiehulpmiddel uitkomst kan bieden. Als u problemen ervaart met slikken en/of kauwen bekijkt de logopedist waardoor en in welke situaties dit moeilijk verloopt. Samen zoekt u naar een oplossing waardoor de voedingsinname veilig en volwaardig kan verlopen. Als u problemen ervaart met het deelnemen aan gesprekken, het verwerken/begrijpen van mondelinge informatie, of het verwoorden van gedachten, wordt er samen gekeken in welke situaties zich deze problemen voordoen en op welke wijze hier meer grip op te krijgen is, door het geven van tips en oefeningen.
Mocht er sprake zijn van speekselverlies dan wordt samen met u doorgenomen wanneer dit voorkomt en welke adviezen voor u geschikt zijn.

 

Bij de logopedische behandeling van het spreken wordt gebruik gemaakt van het principe dat luider spreken leidt tot een betere verstaanbaarheid.
Wij gebruiken de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT), deze methode is Evidence Based.


Door het trainen van een luide stem worden ademhaling en articulatie en daarmee de verstaanbaarheid gunstig beïnvloed, namelijk:

 • Een zachte stem wordt luider en dus beter hoorbaar.
 • Een hese stem wordt helderder.
 • De ademhaling wordt krachtiger
 • De articulatie verruimt
 • Het spreektempo wordt rustig.
 • Toename gelaatsexpressie

 

Medisch Maatschappelijk Werk

Deze progressieve ziekte kan gedurende het proces praktische vragen oproepen waarbij maatschappelijk werk kan helpen de weg te wijzen;
Denk aan vragen over wonen, verplaatsen thuiszorg, pgb, dagbesteding buitenshuis.
Maar ook kunnen de ontwikkelingen van de Parkinson sociale en emotionele steun vragen;
Denk aan;

 • Verwerking en acceptatie van de ziekte voor de patiënt, partner en familie
 • Hel leren vragen of aanvaarden van hulp
 • Veranderende relatie tussen partners door ziekte
 • Ondersteuning van de mantelzorger/grenshantering
 • Veranderingen in werk of dagbesteding communicatie en eenzaamheid
 • Voorbereiding op de toekomst t.a.v. wonen, werken, dagbesteding
 • Verwijzing inzetten indien er meer vragen zijn dan antwoorden


We kijken samen met u welke begeleiding het beste bij u past. Dit kan betekenen dat er gesprekken gevoerd kunnen worden in verschillende samenstellingen bv met u alleen, met u en uw partner of kind of met uw partner alleen.

 

Psycholoog

Deze ziekte vraagt veel van uw aanpassingsvermogen, u maakt een ingrijpend proces door. Dit proces verloopt voor ieder mens anders. Wanneer hierdoor psychische problemen ontstaan of erger worden kan een psycholoog u hierbij begeleiden.

 

Planningsmedewerker

De planningsmedewerker voert de planning uit van alle afspraken. Wanneer zij de juiste informatie hebben over uw beschikbaarheid maken zij een zo zorgvuldig mogelijke afsprakenplanning voor u.

 

Verwijzing

U wordt via uw neuroloog of huisarts doorverwezen naar de revalidatiearts.


Expertise

De leden van het screenings- en behandelteam hebben de basisscholing gevolgd en zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij voldoen aan de (her)registratie-eisen zoals gesteld vanuit ParkinsonNet Nederland.

 

Samenwerking

 • Neurologen
 • Huisartsen
 • Gemeente (WMO)
 • Zorgverzekeringen
 • 1e lijns zorg (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, enz.)
 • Orthopedisch instrumentmaker
 • Orthopedisch schoenmakers


Relevante websites

www.parkinsonnet.nl
www.parkinsonzorgzoeker.nl
www.parkinson-vereniging.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Draag een mondneusmasker wanneer de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd (bijv. in een volle wachtkamer)
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer